Offerte aanvragen

Winkels: +4969 7922 2095

Internetwinkels: +69 7922 4059

Klantenservice

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren we u over welke persoonlijke gegevens we verwerken wanneer u onze website bezoekt en welke rechten u hebt. In dat opzicht vragen we u dan ook om wat volgt zorgvuldig te lezen.

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld uw naam, uw adres- en communicatiegegevens of uw e-mailadres.

Verwerking betekent elk proces of reeks van processen uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in samenhang met persoonsgegevens zoals verzameling, vastlegging, organisatie, ordening, opslag, aanpassing of wijziging, uitlezing, opvraging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Betrokken persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Verantwoordelijke of "voor de verwerking verantwoordelijke" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

Gebruiker omvat alle categorieën personen die worden beïnvloed door gegevensverwerking. Het omvat onze zakelijke partners en andere bezoekers van onze website.

Voor de gebruikte termen verwijzen we ook naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruikte termen, zoals bijv. "gebruikers", moeten sekseneutraal worden opgevat.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

Concardis GmbH

Helfmann-Park 7

65760 Eschborn

Telefoon: +49 69 7922-0,

Fax: +49 69 7922-4500

E-mail: service@concardis.com,

Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke zijn de algemeen directeuren Jana Brendel, Carsten Höltkemeyer.

2. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via een e-mail naar datenschutzbeauftragter@concardis.com of via ons postadres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming”.

3. Verwerking van persoonlijke gegevens

3.1. Bezoek aan onze website

3.1.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, draagt uw browser om technische redenen ook bepaalde gegevens over aan onze webserver. Dit betreft de volgende gegevens (zogenaamde serverlogbestanden):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Besturingssysteem en de toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website die het verzoek ontvangt ("referrer-url")
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

3.1.2. Doel van de gegevensverwerking

De opslag van deze gegevens in logbestanden is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te waarborgen. Ze helpen ons de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.1.3. Juridische basis van de verwerking

Wij verzamelen deze gegevens op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6 par. 1 letter f) AVG om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

3.1.4. Duur van de opslag

Informatie in de logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld voor het onderzoeken van beledigende of frauduleuze activiteiten) gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring is vereist voor bewijsdoeleinden, zijn vrijgesteld van de verwijdering tot de definitieve opheldering van het incident.

3.1.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag ervan in logbestanden is om technische redenen essentieel voor het gebruik. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de zijde van de gebruiker.

3.2. Contactformulieren

3.2.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar die u kunt gebruiken om ons elektronisch contact te maken. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en door ons opgeslagen. Dit betreft aanhef, voornaam, achternaam, zakenpartnernummer, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeurscontact en berichttekst.

3.2.2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonlijke gegevens in het invoermasker wordt uitsluitend gebruikt voor het tot stand brengen van het contact. De gegevens worden gebruikt om het gesprek te verwerken, het verzoek te verwerken en de gevraagde informatie te verstrekken.

De andere gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt (zoals datum, tijd, IP-adres) dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.2.3. Juridische basis van de verwerking

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de details van de afzender om het contactverzoek en de verwerking ervan verwerkt conform artikel 6 par. 1 letter b) AVG.

3.2.4. Ontvanger van de verwerking

Als u contact met ons opneemt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door de desbetreffende interne bedrijfsafdelingen. In het kader van een opdrachtverwerking in de zin van de gegevensbeschermingswet conform artikel 28 AVG gebruiken we een logistieke dienstverlener om de bestelling te verwerken.

3.2.5. Duur van de opslag

Als de contactopname een aanvraag betreft, worden de gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun opvraag. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit dan het geval, wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

Als u contact met ons opneemt in het kader van een contractuele relatie of om precontractuele maatregelen te treffen (bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte), worden de gegevens verwerkt om het contract uit te voeren. De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor hun doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Opslagvereisten ontstaan echter om commerciële en fiscale redenen. Volgens wettelijke vereisten vindt opslag plaats gedurende 6 jaar volgens § 257 Abs.1 HGB (bijv. boekhoudingsdocumenten), evenals gedurende 10 jaar volgens § 147 Abs.1 AO (bijv. boekhoudingsdocumenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingheffing).

3.2.6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. In zo'n geval kan het gesprek geen doorgang vinden. Een bezwaar moet worden gericht aan service@concardis.com. Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het maken van het contact, worden in dit geval verwijderd, voor zover er geen wettelijke vereisten voor opslag zijn die dit uitsluiten. De gegevens die worden verwerkt in verband met een bestelling of de aanvraag voor een offerte, zijn onderworpen aan commerciële en fiscale opslagvereisten. Er is dus geen mogelijkheid van bezwaar van de zijde van de gebruiker

3.3. Portaal reclamemateriaal

3.3.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

In ons reclamemateriaalportaal kunt u werkmateriaal en verbruiksgoederen bestellen (bijvoorbeeld acceptatiestickers voor uw bedrijf of imprinter-transactiebewijzen). Als u een nieuwe klant bent, moet u zich voorafgaande aan het eerste gebruik registreren. Hierbij verwerken we de volgende gegevens: Aanhef, zakenpartnernummer*, voornaam*, achternaam*, e-mailadres*, wachtwoord*. De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.

3.3.2. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken deze gegevens om u te voorzien van werkmiddelen en verbruiksartikelen in het kader van ons contract.

3.3.3. Juridische basis van de verwerking

De gegevens worden verwerkt voor het leveren van contractuele diensten. De juridische basis is artikel 6 par. 1 letter b) AVG.

3.3.4. Ontvanger van de verwerking

De gegevens worden verwerkt door de bedrijfsinterne afdeling. Dit betreft de afdeling Klantenservice.

3.3.5. Duur van de opslag

De gegevens worden verwerkt om een contract uit te voeren. De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor hun doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Opslagvereisten ontstaan echter om commerciële en fiscale redenen. Volgens wettelijke vereisten vindt opslag plaats gedurende 6 jaar volgens § 257 Abs.1 HGB (bijv. boekhoudingsdocumenten), evenals gedurende 10 jaar volgens § 147 Abs.1 AO (bijv. boekhoudingsdocumenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingheffing).

3.3.6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gegevens die worden verwerkt in verband met de bestellen van reclamemateriaal, zijn onderworpen aan handels- en fiscaalrechtelijke vereisten. Er is dus geen mogelijkheid van bezwaar van de zijde van de gebruiker

3.4. Paymentletter

3.4.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website abonneren op een zogenaamde paymentletter. Als u daarvoor kiest, verwerken wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, zakenpartnernummer, filiaal. Voor de registratie is het voldoende als u ons uw naam en e-mailadres meedeelt.

We sturen paymentletters alleen met toestemming van de ontvanger. Hiervoor gebruiken we een dubbele opt-in-procedure. Nadat u zich hebt aangemeld voor de paymentletter, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw registratie. We gebruiken deze procedure zodat niemand zich kan registreren met een vreemd e-mailadres. Wij leggen de aanvragen voor de paymentletter vast om te kunnen bewijzen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten in overeenstemming met het registratieproces. Dit omvat datum, tijd en IP-adres op het moment van inloggen.

De paymentletter bevat een zogenaamd "web beacon” (webbaken), dat wil zeggen een pixelformaatbestand, dat wordt opgeroepen door de server van onze verzenddienstverlener bij het openen van de paymentletter. Bij het verzamelen wordt technische informatie over de browser en het gebruikte IT-systeem, evenals het IP-adres en de tijd opgehaald. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van de dienstverlening in technisch opzicht te verbeteren op basis van de technische specificaties of doelgroep en hun leesgewoonten op basis van hun locaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Tot de statistische gegevensopvraag behoort ook de bepaling of de paymentletter is geopend, wanneer deze is geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie echter alleen worden toegewezen aan de afzonderlijke abonnees. Noch wij, noch onze dienstverlener willen de individuele ontvanger van de paymentletters in de gaten houden. De evaluaties dienen er veeleer toe om de leesgewoonten van onze abonnees te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende soorten inhoud te verzenden op basis van hun interesses.

3.4.2. Doel van de gegevensverwerking

We sturen paymentletters voor promotionele doeleinden om onze abonnees te informeren over producten, aanbiedingen en promoties van ons bedrijf.

3.4.3. Ontvanger van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door onze marketingafdeling verwerkt wanneer u zich aanmeldt voor de paymentletter.

De verzending van de paymentletter vindt plaats door de externe aanbieder Campaign Monitor die wordt beheerd door Campaign Monitor Pty Ltd, 404/3-5 Stapleton Ave., Sutherland NSW 2232, Sydney, Australia.

Campaign Monitor biedt uitgebreide analysemogelijkheden voor het openen en gebruiken van de paymentletter. Deze analyses zijn groepsgerelateerd en worden door ons niet gebruikt voor de individuele evaluatie van de ontvangers van de paymentletter. Meer informatie over Campagnemonitor en de gegevensbescherming bij de aanbieder Campaign Monitor vindt u op  www.campaignmonitor.com/policies/.

Volgens eigen informatie kan Campaign Monitor deze gegevens in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om de eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de paymentletter of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De serviceverlener van de verzenddienst gebruikt de gegevens van onze abonnees echter niet om ze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

3.4.4. Juridische basis van de verwerking

Wij versturen paymentletters met toestemming van de ontvanger. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1 letter a) AVG.

Het gebruik van de verzenddienstverlener Campaign Monitor, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses en het vastleggen van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen conform artikel 6 par. 1 letter a) AVG, die bestaan uit een gebruiksvriendelijk, economisch en veilig paymentletter-systeem.

3.4.5. Duur van de opslag

We slaan uw persoonlijke gegevens op als onderdeel van de registratie van de paymentletter totdat u uw toestemming intrekt.

3.4.6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als u niet langer onze paymentletter wenst te ontvangen, kunt u de ontvangst te allen tijde opzeggen en uw toestemming intrekken. Aan het einde van een paymentletter vindt u een link naar de opzegmogelijkheid. U kunt als alternatief een e-mail sturen naar Paymentletter@concardis.com. Wanneer u uitlogt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd als onderdeel van de afmelding van de paymentletter.

3.5. Cookies

3.5.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen wanneer u onze website op uw computer bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen schadelijke software zoals virussen. Cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een verandering van pagina. Deze website gebruikt tijdelijke en permanente cookies.

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten in het bijzonder zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw computer worden herkend. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

3.5.2. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies om onze website aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk te maken, te verbeteren en om vragen te versnellen. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een verandering van pagina. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook na een verandering van pagina. Deze omvatten bijvoorbeeld onze memofunctionaliteit bij het downloaden van informatiebrochures.

3.5.3. Juridische basis van de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 par. 1 letter f AVG.

3.5.4. Duur van de opslag

Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd.

3.5.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u deze zodanig instellen dat cookies helemaal niet worden opgeslagen of automatisch worden verwijderd aan het einde van uw internetsessie. Om dit te doen, selecteert u "Geen cookies accepteren" in uw browserinstellingen. In Microsoft Internet Explorer, selecteert u hiervoor "Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen"; in Firefox selecteert u Extra > Instellingen > Privacy > Cookies); Als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de helpfunctie van de browser voor instructies over het voorkomen en verwijderen van cookies.

Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3.6. Google Analytics

3.6.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google analyseert in opdracht van ons uw gebruik van onze website. Wij gebruiken o.a. cookies voor dit doel. Wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden verwijderd, hebben we hierboven beschreven in het hoofdstuk "Cookies".

De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (bijv. de bij ons bezochte pagina's) worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS, daar opgeslagen, geanalyseerd en het resultaat aan ons beschikbaar gesteld in geanonimiseerde vorm.

Op onze website gebruiken we de IP-anonimisering die door Google wordt aangeboden. Dit betekent dat het IP-adres van Google wordt afgekapt binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. . Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort.

Google is in het EU-VS-privacyschild gecertificeerd, dat het gegevensbeschermingsniveau voor Google in de VS waarborgt.

3.6.2. Doel van de gegevensverwerking

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om het gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen. Dit stelt ons in staat om uw online ervaring te verbeteren en de gebruikersvriendelijkheid van onze website te vergroten.

3.6.3. Juridische basis van de verwerking

In de bovenstaande doeleinden hebben we een rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens door Google Analytics. De juridische basis is artikel 6 par. 1 letter f AVG.

3.6.4. Duur van de opslag

Sessies en worden campagnes na een bepaalde tijd beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De bewaartijd van de campagne-opslag kan tot 26 maanden bedragen.

3.6.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware, zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk "Cookies". U kunt bovendien voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerd gegevens verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de beschikbare Google-browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u de toekomstige verzameling van uw gegevens door Google Analytics wilt voorkomen wanneer u onze website bezoekt op verschillende apparaten (met name mobiele apparaten zoals smartphones of tablets), moet u op alle gebruikte systemen de opt-out uitvoeren. Als u hier klikt, wordt deze opt-out-cookie ingesteld.

<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

Houd er rekening mee dat deze opt-out-cookie alleen webanalyse voorkomt, zolang u deze niet hebt verwijderd. Meer informatie over Google Analytics vindt u in de Gebruiksvoorwaarden Google Analytics, in het Beveiligings- en gegevensbeschermingsbeleid van Google Analytics en in de Privacyverklaring van Google.

3.7. Google AdWords

3.7.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Dit reclamemateriaal wordt door Google aangeleverd via zogenaamde "Ad servers". Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden verwijderd, hebben we hierboven beschreven. Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een klant van AdWords bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij krijgen van Google alleen statistische evaluaties ter beschikking gesteld. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclame-materiaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de koppeling met AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres kan vinden en opslaan.

3.7.2. Doel van de gegevensverwerking

Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

3.7.3. Juridische basis van de verwerking

De gegevensverwerking dient ons gerechtvaardigde belang om doelbewust reclame vorm te geven. De juridische basis is artikel 6 par. 1 letter f) AVG.

3.7.4. Duur van de opslag

Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden meestal als analysewaarden het unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave (Post View)) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) opgeslagen.

3.7.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt op verschillende manieren deelname aan dit traceringsproces voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door het uitschakelen van de cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser zodanig in te stellen, dat cookies uit het domein 'www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link www.aboutads.info/choices uit te schakelen, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over de gegevensbeveiliging bij Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.htm l. Als alternatief kunt u ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org. Google is gebonden aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.8. Google Remarketing

3.8.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Naast Adwords Conversion gebruiken we Google Remarketing ("Google Marketing Services") van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Dit is een proces waarmee we u graag opnieuw willen aanspreken. Met deze applicatie kunt u onze advertenties te zien krijgen na het bezoeken van onze website, terwijl u internet gebruikt. Dit gebeurt met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruikgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Wat cookies zijn en hoe ze kunnen worden verwijderd, hebben we hierboven beschreven. Deze cookies kunnen worden gebruikt om het gebruiksgedrag bij het bezoeken van onze website te analyseren en vervolgens te gebruiken voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties.

Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website kan vastleggen. Een combinatie van de gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld met uw persoonlijke gegevens, die mogelijk door Google worden opgeslagen, gebeurt volgens eigen zeggen van Google niet. In het bijzonder wordt volgens Google bij remarketing pseudonimisering gebruikt.

Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze andere websites waar Google Marketing Services actief is, rechtstreeks door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel 'web beacons' (webbakens) genoemd) in de website opgenomen. Met behulp daarvan kan op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie worden opgeslagen, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen vergelijkbare technologieën ook worden gebruikt). In dit bestand wordt vermeld welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij is geïnteresseerd en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook vastgelegd, waarbij we in het kader van Google Analytics aankondigen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen naar een Google-server in de VS wordt doorgestuurd en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan door Google ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als u een website van het Googl-reclamenetwerk bezoekt nadat u onze website hebt bezocht, krijgt u mogelijk advertenties met inhoud van onze website voorgeschoteld.

Google is gecertificeerd onder de privacyschild-overeenkomst, en biedt hierdoor een garantie om te voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3.8.2. Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om eerdere bezoekers van onze website opnieuw naar onze website te loodsen en deze te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.

3.8.3. Juridische basis van de verwerking

Basis voor de verwerking van de gegevens is de behartiging van de rechtmatige belangen van Concardis (d.w.z. belang in de analyse, optimalisatie en rendabele gebruik van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1 letter f. AVG).

3.8.4. Duur van de opslag

Sessies en worden campagnes na een bepaalde tijd beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De bewaartijd van de campagne-opslag kan tot 26 maanden bedragen.

3.8.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Wilt u niet dat er cookies worden opgeslagen op uw computer, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat het gebruik van cookies niet geaccepteerd wordt. Gelieve er wel rekening mee te houden dat u onze website in dat geval slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet kunt gebruiken. Hoe u cookies in uw browser kunt deactiveren, hebben we beschreven in het hoofdstuk Cookies.

Meer informatie over het gegevensgebruik van Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: www.google.com/policies/technologies/ads, het gegevensbeschermingsbeleid van Google is op www.google.com/policies/privacy oproepbaar.

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u de door Google ingestelde instellings- en opt-out-opties gebruiken: www.google.com/ads/preferences.

4. Gegevensveiligheid

We nemen technische, contractuele en organisatorische maatregelen voor de veiligheid van de gegevensverwerking volgens de nieuwste stand van de techniek. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden nageleefd en dat de door ons verwerkte gegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Tot deze beveiligingsmaatregelen behoort ook de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Houd er rekening mee dat SSL-codering alleen wordt geactiveerd voor verzendingen via internet als het sleutelsymbool wordt weergegeven in de onderste menubalk van uw browservenster en het adres begint met https. SSL (Secure Socket Layer) beschermt gegevensoverdracht met behulp van coderingstechnologie tegen illegale toegang tot gegevens door derden. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u ervoor kiezen bepaalde informatie niet via internet te verzenden.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen en verwerkt op onze servers in de Bondsrepubliek Duitsland.

5. Samenwerking met verwerkers in opdracht en derde partijen

Een overdracht van gegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van de wettelijke vereisten. Wij geven de gegevens van gebruikers alleen aan derden door als dit bijv. op basis van artikel 6 par. 1 letter b) AVG is vereist voor contractdoeleinden of op basis van rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter f) AVG over het economische en effectieve gebruik van onze bedrijfsactiviteiten.

We zetten in de context van een opdrachtverwerking conform artikel 28 AVG onderaannemers in voor de levering van onze diensten, met name voor de exploitatie, het onderhoud en de hosting van de website en IT-systemen. We hebben gepaste juridische voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in verband met het gebruik van diensten van derden, wordt dit alleen gedaan om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen,op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. In deze gevallen verwerken we de gegevens onder de voorwaarden van artikel 44ff. AVG, d.w.z. op basis van speciale garanties zoals het privacyschild of speciale contractuele verplichtingen ("standaard contractclausule").

7. Plug-ins van sociale media

We nemen externe diensten of inhoud op onze website op. Met de plug-ins bieden we de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het interessanter voor u als gebruiker kunnen maken. De juridische basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG.

Bij gebruikmaking van een dergelijke dienst of weergave van inhoud van derden, worden communicatiegegevens zoals datum, tijd en IP-adres uitgewisseld tussen u en de desbetreffende provider. Hierbij gaat het in het bijzonder om uw IP-adres, dat vereist is om inhoud in uw browser weer te geven.

Het kan zijn dat de aanbieder van de desbetreffende diensten of inhoud uw gegevens voor verdere, eigen doeleinden verwerkt. Aangezien we echter geen invloed hebben op de gegevens die door derden worden verzameld en de verwerking door derden, kunnen we geen bindende informatie verstrekken over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens. Raadpleeg voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de vastlegging en verwerking van uw gegevens het privacybeleid van de desbetreffende verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de diensten of inhoud die wij opnemen. Hier ontvangt u ook meer informatie over de verwerking van gegevens en mogelijke tegenstrijdigheden.

We gebruiken de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, XING, LinkedIn en YouTube. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering in het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Als u op het gemarkeerde veld klikt en het activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de desbetreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen.

Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-in-aanbieder en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in-aanbieder de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vakje klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-in-aanbieder zijn verzameld.

De plug-in-aanbieder slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden als adverteren, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde websitevormgeving. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende plug-in-aanbieder om deze uit te oefenen.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-in-aanbieder, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijv. de pagina koppelt, slaat de plug-in-aanbieder deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openlijk met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo de toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder, vindt u in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Adressen van de desbetreffende plug-in-aanbieder en URL met hun gegevensbeschermingskennisgevingen:

Op onze website zijn plug-ins van de sociale netwerksite Facebook ingebouwd (Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland). Die plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de 'Vind ik leuk'-knop ('Like'-button) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wanneer u een van onze websites bezoekt waar een dergelijke plug-in gebruikt wordt, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser bezorgd en ingebed in deze website. Zo weet Facebook dat u een bepaalde pagina van onze website hebt geopend. Wanneer u bent aangemeld bij Facebook, dan kan uw bezoek worden toegekend aan uw Facebook-account. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld wanneer u op de 'Vind ik leuk'-knop klikt of een bericht plaatst, geeft uw browser de bijhorende informatie rechtstreeks door aan Facebook om ze daar op te slaan. Omdat die overdracht rechtstreeks gebeurt, nemen wij geen kennis van de overgedragen gegevens. Informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling door Facebook, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en over uw rechten en instelmogelijkheden op dat vlak om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de Facebook-bepalingen omtrent gegevensbescherming via de link https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php . 

8. UW RECHTEN

Wanneer we persoonlijke informatie over u verwerken, bent u betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebt u de volgende rechten op de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Recht op verwijdering (artikel 17 AVG)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG),
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG)
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG)

9. Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring

We behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen, om deze aan te passen aan veranderde juridische situaties of aan wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit is echter alleen van toepassing op verklaringen bij de gegevensverwerking. Als toestemming van gebruikers is vereist of als elementen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen plaatsvinden met toestemming van de gebruikers.

Informeer uzelf regelmatig over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.